7 Δεκεμβρίου 2011

κεφ.13 Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία.

1. Ποια προβλήματα αντιμετώπιζε το Βυζαντινό κράτος στις αρχές του 6ου αιώνα;

Την περίοδο που έγινε αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Ιουστινιανός (527 μ. Χ.) το βυζαντινό κράτος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα διοίκησης στο εσωτερικό και εχθρικών απειλών στα σύνορά του.

2. Ποιες ήταν οι πρώτες ενέργειες του Ιουστινιανού;

Ο Ιουστινιανός που διακρινόταν για τις γνώσεις την εργατικότητα και την τόλμη του διάλεξε ικανούς συνεργάτες ( Θεοδώρα: αυτοκράτειρα, Τριβωνιανός: νομομαθής, Καππαδόκης: οικονομολόγος, Ανθέμιος & Ισίδωρος: αρχιτέκτονες, Βελισάριος & Ναρσής: στρατηγοί) και πήρε μέτρα για την καλή λειτουργία του κράτους και για την άμυνα των συνόρων της αυτοκρατορίας.

3. Ποια μέτρα πήρε ο Ιουστινιανός;

Κωδικοποίησε τους παλιούς ρωμαϊκούς νόμους και τους συμπλήρωσε με νέους πιο δίκαιους, γραμμένους στα ελληνικά.

Κατάργησε τα προνόμια των Δήμων και απαγόρευσε στους μεγαλοκτηματίες να παίρνουν τα κτήματα των μικροϊδιοκτητών για χρέη που τους όφειλαν.

Φορολόγησε τους πολίτες ανάλογα με τα εισοδήματά τους.

Οργάνωσε τη λειτουργία της αγοράς, των λιμανιών και των εμπορικών δρόμων και επέβαλε δασμούς για τα εισαγόμενα προϊόντα.

Όρισε τους λογοθέτες (υπουργούς) υπεύθυνους για την εφαρμογή των νόμων.

4. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτών των μεταρρυθμίσεων;

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ικανοποίησαν το λαό, αλλά ενόχλησαν τους Δήμους και δυσαρέστησαν τους προνομιούχους. Έφεραν πολλά χρήματα στα ταμεία του κράτους.

5. Ποια έργα έκανε ο Ιουστινιανός με τα χρήματα αυτά;

Οργάνωσε το στρατό και ασφάλισε τα σύνορα με φρούρια.

Συντήρησε και βελτίωσε τους δρόμους που ένωναν την πρωτεύουσα με τις επαρχίες και τις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας.

Έκοψε χρυσά «βυζαντινά» νομίσματα, με τα οποία γίνονταν οι συναλλαγές σε όλο τον κόσμο.

Έφερε από την Κίνα το μυστικό της εκτροφής του μεταξοσκώληκα.

6. Τι κατάφερε να πετύχει με όλα αυτά ο Ιουστινιανός;

Κατάφερε να κάνει το Βυζάντιο πλούσιο και δυνατό και τον αυτοκράτορα έτοιμο να ζωντανέψει το όνειρό του: να φτάσει τη βυζαντινή αυτοκρατορία στα παλιά σύνορα της ρωμαϊκής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: